药师经入门网

药师经全文诵读拼音版

发布时间:2019-01-29 11:46:21作者:药师经入门网

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò yǒu jìng xìn nán zǐ nǚ rén ,dé wén yào shī liú lí guāng rú lái ,yìng ,zhèng děng jiào suǒ yǒu míng hào ,wén yǐ

复次,曼殊室利。若有净信男子女人,得闻药师琉璃光如来,应,正等觉所有名号,闻已

sòng chí 。chén jiáo chǐ mù ,zǎo shù qīng jìng ,yǐ zhū xiāng huā ,shāoxiāng tú xiāng ,zuò zhòng jì lè ,gòngyǎng xíngxiàng 。yú cǐ jīng diǎn ,ruò zì shū

诵持。晨嚼齿木,澡漱清净,以诸香花,烧香涂香,作众伎乐,供养形象。于此经典,若自书

,ruò jiào rén shū ,yìxīn shòu chí ,tīngwén qí yì 。yú bǐ fǎshī ,yìng xiū gòng yǎng ,yí qiè suǒ yǒu zī shēn zhī jù ,xī jiē shīyǔ ,wù

,若教人书,一心受持,听闻其义。于彼法师,应修供养,一切所有资身之具,悉皆施与,勿

lìng fá shǎo 。rú shì biàn méng zhū fó hù niàn ,suǒ qiú yuàn mǎn ,nǎi zhì pú tí 。

令乏少。如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。

ěr shí ,màn shū shì lì tóng zǐ bái fó yán 。shì zūn ,wǒ dāng shì yú xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn ,lìng zhū jìng xìn shàn nán zǐ shàn

尔时,曼殊室利童子白佛言。世尊,我当誓于像法转时,以种种方便,令诸净信善男子善

nǚ rén děng ,dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。nǎi zhì shuì zhōng yì yǐ fó míng jué wù qí ěr 。shì zūn 。ruò yú cǐ jīng shòu chí dú

女人等,得闻世尊药师琉璃光如来名号。乃至睡中亦以佛名觉悟其耳。世尊。若于此经受持读

sòng 。huò fù wéi tā yǎn shuō kāi shì 。ruò zì shū 。ruò jiào rén shū ,gōng jìng zūn zhòng ,yǐ zhǒng zhǒng huá xiāng ,tú xiāng ,mò xiāng ,shāo xiāng ,huá

诵。或复为他演说开示。若自书。若教人书,恭敬尊重,以种种华香,涂香,末香,烧香,华

mán yīng luò ,fān gài jì lè ér wéi gōng yǎng 。yǐ wǔ sè cǎi ,zuò náng shèng zhī ,sǎo sǎ jìng chù ,fū shè gāo zuò ,ér yòng ān chù 。ěr shí ,

鬘璎珞,幡盖伎乐而为供养。以五色彩,作囊盛之,扫洒净处,敷设高座,而用安处。尔时,

sì dà tiān wáng yǔ qí juàn shǔ ,jí yú wú liàng bǎi qiān tiān zhòng ,jiē yì qí suǒ ,gòng yǎng shǒu hù 。shì zūn ,ruò cǐ jīng bǎo liú xíng zhī chù ,yǒu

四大天王与其眷属,及余无量百千天众,皆诣其所,供养守护。世尊,若此经宝流行之处,有

néng shòu chí ,yǐ bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé ,jí wénmíng hào ,dāng zhī shìchù wú fù hèng sǐ ,yì fù bù wéi zhū è guǐ

能受持,以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德,及闻名号,当知是处无复横死,亦复不为诸恶鬼

shén duó qí jīng qì 。shè yǐ duó zhě ,hái dé rú gù ,shēn xīn ān lè 。

神夺其精气。设已夺者,还得如故,身心安乐。

fó gào màn shū shì lì ,rú shì 。rú shì 。rú rǔ suǒ shuō 。màn shū shì lì ,ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,yù gōng yǎng bǐ

佛告曼殊室利,如是。如是。如汝所说。曼殊室利,若有净信善男子善女人等,欲供养彼

shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě ,yìng xiān zào lì bǐ fó xíng xiàng ,fū qīng jìng zuò ér ān chù zhī ,sàn zhǒng zhòng huā ,shāo zhǒng zhǒng xiāng ,yǐ zhǒng

世尊药师琉璃光如来者,应先造立彼佛形像,敷清净座而安处之,散种种花,烧种种香,以种

zhǒng zhuàng fān zhuāng yán qí chù ,qī rì qī yè ,shòu bā fēn zhāi jiè ,shí qīng jìng shí ,zǎo yù xiāng jié ,zhù qīng jìng yī 。yìng shēng wú gòu zhuó xīn ,

种幢幡庄严其处,七日七夜,受八分斋戒,食清净食,澡浴香洁,著清净衣。应生无垢浊心,

wú nù hài xīn ,yú yí qiè yǒu qíng qǐ lì yì ān lè ,cí bēi xǐ shě ,píng děng zhī xīn ,gǔ yuè gē zàn ,yòu rào fó xiàng 。fù yìng niàn bǐ rú

无怒害心,于一切有情起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心,鼓乐歌赞,右绕佛像。复应念彼如

lái běn yuàn gōng dé ,dú sòng cǐ jīng ,sī wéi qí yì 。yǎn shuō kāi shì 。suí suǒ lè qiú ,yí qiè jiē suì ,qiú cháng shòu dé cháng shòu ,qiú fù ráo

来本愿功德,读诵此经,思惟其义。演说开示。随所乐求,一切皆遂,求长寿得长寿,求富饶

dé fù ráo ,qiú guān wèi dé guān wèi ,qiú nán nǚ dé nán nǚ 。

得富饶,求官位得官位,求男女得男女。

ruò fù yǒu rén ,hū dé è mèng ,jiàn zhū è xiāng ,huò guài niǎo lái jí ,huò yú zhù chù ,bǎi guài chū xiàn 。cǐ rén ruò yǐ zhòng miào zī jù

若复有人,忽得恶梦,见诸恶相,或怪鸟来集,或于住处,百怪出现。此人若以众妙资具

,gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě 。è mèng è xiāng ,zhū bù jí xiáng ,jiē xī yǐn mò ,bù néng wéi huàn 。huò yǒu shuǐ huǒ

,恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者。恶梦恶相,诸不吉祥,皆悉隐没,不能为患。或有水火

dāo dú xuán xiǎn ,è xiàng 、shīzǐ 、hǔ 、láng 、xióng 、pí 、dú shé 、è xiē 、wú gōng 、yóu yán 、wén 、méng děng bù ,ruò néng zhì xīn

刀毒悬险,恶象、师子、虎、狼、熊、罴、毒蛇、恶蝎、蜈蚣、蚰蜒、蚊、虻等怖,若能至心

yì niàn bǐ fó ,gōng jìng gòng yǎng ,yī qiè bù wèi jiē dé jiě tuō 。ruò tā guó qīn rǎo ,dào zéi fǎn luàn ,yì niàn gōng jìng bǐ rú lái zhě ,yì jiē jiě tuō 。

忆念彼佛,恭敬供养,一切怖畏皆得解脱。若他国侵扰,盗贼反乱,忆念恭敬彼如来者,亦皆解脱。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、shàn nǚ rén děng ,nǎi zhì jìn xíng bù shì yú tiān ,wéi dāng yì xīn ,guī fó fǎ sēng

复次,曼殊室利。若有净信善男子、善女人等,乃至尽形不事余天,唯当一心,归佛法僧

,shòu chí jìn jiè :ruò wǔ jiè 、shí jiè ,pú sà sì bǎi jiè 、bì chú èr bǎi wǔ shí jiè ,bì chú ní wǔ bǎi jiè ,yú suǒ shòu zhōng huò yǒu huǐ

,受持禁戒:若五戒、十戒,菩萨四百戒、苾刍二百五十戒,苾刍尼五百戒,于所受中或有毁

fàn ,bù duò è qù 。ruò néng zhuān niàn bǐ fó míng hào ,gōng jìng gòng yǎng zhě ,bì dìng bù shòu sān è qù shēng 。huò yǒu nǚ rén ,lín dāng chǎns hí ,

犯,怖堕恶趣。若能专念彼佛名号,恭敬供养者,必定不受三恶趣生。或有女人,临当产时,

shòu yú jí kǔ ,ruò néng zhì xīn chēng míng lǐ zàn ,gōng jìng gòng yǎng bǐ rú lái zhě ,zhòng kǔ jiē chú 。suǒ shēng zhī zǐ ,shēn fèn jù zú ,xíng sè duān zhèng ,jiàn zhě huān xǐ ,lì gēn cōng míng ,ān wěn shǎo bìng ,wú yǒu fēi rén ,duó qí jīng qì 。

受于极苦,若能志心称名礼赞,恭敬供养彼如来者,众苦皆除。所生之子,身分具足,形色端正,见者欢喜,利根聪明,安稳少病,无有非人,夺其精气。

ěr shí ,shì zūn gào ā nán yán ,rú wǒ chēng yáng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái suǒ yǒu gōng dé 。cǐ shì zhū fó shèn shēn xíng chù ,nán

尔时,世尊告阿难言,如我称扬彼世尊药师琉璃光如来所有功德。此是诸佛甚深行处,难

kě xiè liǎo ,rǔ wéi xìn fǒu 。

可解了,汝为信不。

ā nán bái yán :dà dé shì zūn 。wǒ yú rú láisuǒ shuō qì jīng ,bù shēng yí huò ,suǒ yǐ zhě hé 。yí qiè rú lái shēn yǔ yì yè ,wú

阿难白言:大德世尊。我于如来所说契经,不生疑惑,所以者何。一切如来身语意业,无

bù qīng jìng 。shì zūn 。cǐ rì yuè lún kě lìng duò luò ,miào gāo shān wáng kě shǐ qīng dòng ,zhū fó suǒ yán wú yǒu yì yě 。

不清净。世尊。此日月轮可令堕落,妙高山王可使倾动,诸佛所言无有异也。

shì zūn 。yǒu zhū zhòng shēng ,xìn gēn bú jù ,wén shuō zhū fó shèn shēn xíng chù ,zuò shì sī wéi ,yún hé dàn niàn yào shī liú lí guāng rú lái yī

世尊。有诸众生,信根不具,闻说诸佛甚深行处,作是思惟,云何但念药师琉璃光如来一

fó míng hào ,biàn huò ěr suǒ gōng dé shèng lì 。yóu cǐ bú xìn ,fǎn shēng fěi bàng 。bǐ yú cháng yè ,shī dà lì lè ,duò zhū è qù ,liú zhuǎn wú qióng 。

佛名号,便获尔所功德胜利。由此不信,返生诽谤。彼于长夜,失大利乐,堕诸恶趣,流转无穷。

fó gào ā nán ,shì zhū yǒu qíng ,ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,zhì xīn shòu chí ,bù shēng yí huò ,duò è qù zhě ,

佛告阿难,是诸有情,若闻世尊药师琉璃光如来名号,至心受持,不生疑惑,堕恶趣者,

wú yǒu shì chù 。

无有是处。

ā nán 。cǐ shì zhū fó shèn shēn suǒ xíng ,nán kě xìn xiè ,rǔ jīn néng shòu ,dāng zhī jiē shì rú lái wēi lì 。ā nán 。yí qiè shēng wén 、

阿难。此是诸佛甚深所行,难可信解,汝今能受,当知皆是如来威力。阿难。一切声闻、

dú jué ,jí wèi dēng dì zhū pú sà děng ,jiē xī bù néng rú shí xìn jiě ,wéi chú yì shēng suǒ xì pú sà 。ā nán ,rén shēn nán dé 。yú sān bǎo

独觉,及未登地诸菩萨等,皆悉不能如实信解,唯除一生所系菩萨。阿难,人身难得。于三宝

zhōng ,xìn jìng zūn zhòng ,yì nán kě dé 。wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,fù nán yú shì 。

中,信敬尊重,亦难可得。闻世尊药师琉璃光如来名号,复难于是。

ā nán ,bǐ yào shī liú lí guāng rú lái wú liàng pú sà xíng ,wú liàng shàn qiǎo fāng biàn ,wú liàng guǎng dà yuàn ,wǒ ruò yī jié ,ruò yī jié yú

阿难,彼药师琉璃光如来无量菩萨行,无量善巧方便,无量广大愿,我若一劫,若一劫余

ér guǎng shuō zhě ,jié kě sù jìn ,bǐ fó xíng yuàn ,shàn qiǎo fāng biàn wú yǒu jìn yě 。

而广说者,劫可速尽,彼佛行愿,善巧方便无有尽也。

ěr shí ,zhòng zhōng yǒu yī pú sà mó hē sà ,míng yuē jiù tuō 。jí cóng zuò qǐ ,piān tǎn yòu jiān ,yòu xī zhuó dì ,qū gōng hé zhǎng ér bái

尔时,众中有一菩萨摩诃萨,名曰救脱。即从座起,偏袒右肩,右膝著地,曲躬合掌而白

fó yán 。dà dé shì zūn 。xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǒu zhū zhòng shēng wéi zhǒng zhǒng huàn zhī suǒ kùn è ,cháng bìng léi shòu ,bù néng yǐn shí ,hóu chún gān zào ,

佛言。大德世尊。像法转时,有诸众生为种种患之所困厄,长病羸瘦,不能饮食,喉唇干燥,

jiàn zhū fāng àn ,sǐ xiàng xiàn qián 。fù mǔ 、qīn shǔ 、péng yǒu 、zhīshi ,tí qì wéi rào 。rán bǐ zì shēn wò zài běn chù ,jiàn yǎn mó shǐ ,

见诸方暗,死相现前。父母、亲属、朋友、知识,啼泣围绕。然彼自身卧在本处,见琰魔使,

yǐn qí shén shí zhì yú yǎn mó fǎ wáng zhī qián 。rán zhū yǒu qíng ,yǒu jù shēng shén ,suí qí suǒ zuò ,ruò zuì ruò fú ,jiē jù shū zhī ,jìn chí shòu

引其神识至于琰魔法王之前。然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,皆具书之,尽持授

yǔ yǎn mó fǎ wáng 。ěr shí ,bǐ wáng tuī wèn qí rén ,jì suàn suǒ zuò ,suí qí zuì fú ér chǔ duàn zhī 。shí bǐ bìng rén ,qīn shǔ zhīshi ,ruò

与琰魔法王。尔时,彼王推问其人,计算所作,随其罪福而处断之。时彼病人,亲属知识,若

néng wéi bǐ guī yī shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,qǐng zhū zhòng sēng ,zhuǎn dú cǐ jīng ,rán qī céng zhī dēng ,xuán wǔ sè xù mìng shén fān ,huò yǒu

能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧,转读此经,燃七层之灯,悬五色续命神幡,或有

shì chù ,bǐ shí dé hái ,rú zài mèng zhōng ,míng liǎo zì jiàn 。huò jīng qī rì ,huò èr shí yī rì ,huò sān shí wǔ rì ,huò sì shí jiǔ rì ,

是处,彼识得还,如在梦中,明了自见。或经七日,或二十一日,或三十五日,或四十九日,

bǐ shí huán shí ,rú cóng mèng jué ,jiē zì yì zhī shàn bú shàn yè suǒ dé guǒ bào 。yóu zì zhèng jiàn yè guǒ bào gù ,nǎi zhì mìng nán ,yì bù zào zuò

彼识还时,如从梦觉,皆自忆知善不善业所得果报。由自证见业果报故,乃至命难,亦不造作

zhū è zhī yè 。shì gù ,jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,jiē yīng shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,suí lì suǒ néng ,gōng jìng gòng yǎng。

诸恶之业。是故,净信善男子善女人等,皆应受持药师琉璃光如来名号,随力所能,恭敬供养。

ěr shí ,ā nán wèn jiù tuō pú sà yuē ,shàn nán zǐ ,yìng yún hé gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,xù mìng fān dēng ,fù yún hé zào 。

尔时,阿难问救脱菩萨曰,善男子,应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来,续命幡灯,复云何造。

jiù tuō pú sà yán :dà dé 。ruò yǒu bìng rén ,yù tuō bìng kǔ ,dāng wéi qí rén ,qī rì qī yè ,shòu chí bā fēn zhāi jiè 。yìng yǐ yǐn

救脱菩萨言:大德。若有病人,欲脱病苦,当为其人,七日七夜,受持八分斋戒。应以饮

shí jí yú zī jù ,suí lì suǒ bàn ,gòng yǎng bì chú sēng 。zhòu yè liù shí ,lǐ bài gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。dú sòng cǐ jīng

食及余资具,随力所办,供养苾刍僧。昼夜六时,礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来。读诵此经

sì shíjiǔ biàn ,rán sì shí jiǔ dēng ,zào bǐ rú lái xíng xiàng qī qū ,yī yī xiàng qián gè zhì qī dēng ,yī yī dēng liàng dà rú chē lún ,nǎi zhì sì

四十九遍,燃四十九灯,造彼如来形像七躯,一一像前各置七灯,一一灯量大如车轮,乃至四

shí jiǔ rì 。guāng míng bù jué 。zào wǔ sè cǎi fān ,cháng sì shíjiǔ zhé shǒu ,yìng fàng zá lèi zhòng shēng zhì sì shí jiǔ ,kě dé guò dù wēi è zhī nàn ,bù wéi zhū héng è guǐ suǒ chí 。

十九日。光明不绝。造五色彩幡,长四十九搩手,应放杂类众生至四十九,可得过度危厄之难,不为诸横恶鬼所持。

fù cì ,ā nán 。ruò chā dì lì 、guàn dǐng wáng děng ,zāi nàn qǐ shí ,suǒ wèi :rén zhòng jí yì nàn ,tā guó qīn bī nàn ,zì jiè pàn

复次,阿难。若刹帝利、灌顶王等,灾难起时,所谓:人众疾疫难,他国侵逼难,自界叛

nì nàn ,xīng xiù biàn guài nàn ,rì yuè báo shí nàn ,fēi shí fēng yǔ nàn ,guò shí bù yǔ nàn 。bǐ chà dì lì guàn dǐng wáng děng ,ěr shí yīng yú yī

逆难,星宿变怪难,日月薄蚀难,非时风雨难,过时不雨难。彼刹帝利灌顶王等,尔时应于一

qiè yǒu qíng qǐ cí bēi xīn ,shè zhū xì bì 。yī qián suǒ shuō gòng yǎng zhī fǎ ,gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。yóu cǐ shàn gēn jí bǐ

切有情起慈悲心,赦诸系闭。依前所说供养之法,供养彼世尊药师琉璃光如来。由此善根及彼

rú lái běn yuàn lì gù ,lìng qí guó jiè jí dé ān wěn ,fēng yǔ shùn shí ,gǔ jià chéng shú ,yí qiè yǒu qíng wú bìng huān lè 。yú qí guó zhōng ,wú

如来本愿力故,令其国界即得安稳,风雨顺时,谷稼成熟,一切有情无病欢乐。于其国中,无

yǒu bào è yào chā děng shén nǎo yǒu qíng zhě ,yí qiè è xiàng jiē jí yǐn mò ,ér chà dì lì guàn dǐng wáng děng ,shòu mìng sè lì ,wú bìng zì zài ,jiē

有暴恶药叉等神恼有情者,一切恶相皆即隐没,而刹帝利灌顶王等,寿命色力,无病自在,皆

dé zēng yì 。

得增益。

ā nán 。ruò dì hòu 、fēi zhǔ ,chǔ jūn 、wáng zǐ ,dà chén 、fǔ xiāng ,zhōng gōng 、cǎi nǚ ,bǎi guān 、lí shù ,wéi bìng suǒ kǔ ,

阿难。若帝后、妃主,储君、王子,大臣、辅相,中宫、彩女,百官、黎庶,为病所苦,

jí yú è nàn ,yì yīng zào lì wǔ sè shén fān ,rán dēng xù míng ,fàng zhū shēng mìng ,sàn zá sè huá ,shāo zhòng míng xiāng ,bìng dé chú yù ,zhòng nán

及余厄难,亦应造立五色神幡,燃灯续明,放诸生命,散杂色华,烧众名香,病得除愈,众难

jiě tuō 。

解脱。

ěr shí ,ā nán wèn jiù tuō pú sà yán :shàn nán zǐ 。yún hé yǐ jìn zhī mìng ,ér kě zēng yì 。

尔时,阿难问救脱菩萨言:善男子。云何已尽之命,而可增益。

jiù tuō pú sà yán :dà dé 。rǔ qǐ bù wén rú lái shuō yǒu jiǔ hèng sǐ yē ,shì gù quàn zào xù mìng fān dēng ,xiū zhū fú dé ,yǐ xiū fú

救脱菩萨言:大德。汝岂不闻如来说有九横死耶,是故劝造续命幡灯,修诸福德,以修福

gù ,jìn qí shòu mìng ,bù jīng kǔ huàn 。

故,尽其寿命,不经苦患。

ā nán wèn yán :jiǔ héng yún hé 。

阿难问言:九横云何。

jiù tuō pú sà yán :ruò zhū yǒu qíng ,dé bìng suī qīng ,rán wú yī yào jí kàn bìng zhě ,shè fù yù yī ,shòu yǐ fēi yào ,shí bù yīng sǐ

救脱菩萨言:若诸有情,得病虽轻,然无医药及看病者,设复遇医,授以非药,实不应死

ér biàn hèng sǐ 。yòu xìn shì jiān xié mó 、wài dào yāo niè zhī shī ,wàng shuō huò fú ,biàn shēng kǒng dòng ,xīn bù zì zhèng ,bǔ wèn mì huò ,shā zhǒng

而便横死。又信世间邪魔、外道妖孽之师,妄说祸福,便生恐动,心不自正,卜问觅祸,杀种

zhǒng zhòng shēng ,jiě zòu shén míng ,hū zhū wǎng liǎng ,qǐng qǐ fú yòu ,yù jì yán nián ,zhōng bù néng dé 。yú chī mí huò ,xìn xié dǎo jiàn ,suì lìng

种众生,解奏神明,呼诸魍魉,请乞福祐,欲冀延年,终不能得。愚痴迷惑,信邪倒见,遂令

hèng sǐ rù yú dì yù ,wú yǒu chū qī ,shì míng chū héng 。èr zhě ,héng bèi wáng fǎ zhī suǒ zhū lù 。sān zhě ,tián liè xī xì ,dān yín shì jiǔ

横死入于地狱,无有出期,是名初横。二者,横被王法之所诛戮。三者,畋猎嬉戏,耽淫嗜酒

,fàng yì wúdù ,héng wéi fēirén duó qí jīngqì 。sì zhě ,héng wéi huǒ fén 。wǔ zhě ,héng wéi shuǐ nì 。liù zhě ,héng wéi zhǒng zhǒng è shòu suǒ

,放逸无度,横为非人夺其精气。四者,横为火焚。五者,横为水溺。六者,横为种种恶兽所

dàn 。qī zhě ,héng duò shān yá 。bā zhě ,héng wéi dú yào 、yàn dǎo 、zhòu zǔ 、qǐ shī guǐ děng zhī suǒ zhōng hài 。jiǔ zhě ,jī kě suǒ kùn ,

啖。七者,横堕山崖。八者,横为毒药、厌祷、咒诅、起尸鬼等之所中害。九者,饥渴所困,

bù dé yǐn shí ér biàn hèng sǐ 。shì wéi rú lái lüè shuō hèng sǐ yǒu cǐ jiǔ zhǒng ,qí yú fù yǒu wú liàng zhū hèng ,nán kě jù shuō 。

不得饮食而便横死。是为如来略说横死有此九种,其余复有无量诸横,难可具说。

fù cì ,ā nán 。bǐ yǎn mó wáng zhǔ lǐng shìjiān míng jí zhī jì ,ruò zhū yǒu qíng ,bú xiào wǔ nì ,pò rǔ sān bǎo ,huài jūn chén fǎ ,

复次,阿难。彼琰魔王主领世间名籍之记,若诸有情,不孝五逆,破辱三宝,坏君臣法,

huǐ yú xìn jiè ,yǎn mó fǎ wáng ,suí zuì qīng zhòng ,kǎo ér fá zhī 。shì gù wǒ jīn quàn zhū yǒu qíng ,rán dēng zào fān ,fàng shēng xiū fú ,lìng dù kǔ è ,bù zāo zhòng nàn 。

毁于信戒,琰魔法王,随罪轻重,考而罚之。是故我今劝诸有情,燃灯造幡,放生修福,令度苦厄,不遭众难。

ěr shí ,zhòng zhōng yǒu shí èr yào chā dà jiàng ,jù zài huì zuò ,suǒ wèi :gōng pí luó dà jiàng ,fá zhé luó dà jiàng ,mí qǐ luó dà jiàng ,

尔时,众中有十二药叉大将,俱在会坐,所谓:宫毗罗大将,伐折罗大将,迷企罗大将,

ān dǐ luó dà jiàng ,è nǐ luó dà jiàng ,shān dǐ luó dà jiàng ,yīn dá luó dà jiàng ,bō yí luó dà jiàng ,mó hǔ luó dà jiàng ,zhēn dá luó dà jiāng

安底罗大将,頞你罗大将,珊底罗大将,因达罗大将,波夷罗大将,摩虎罗大将,真达罗大将

,zhāo dù luó dà jiàng ,pí jié mó dà jiàng ,cǐ shí èr yào chā dà jiàng ,yī yī gè yǒu qī qiān yào chā ,yǐ wéi juàn shǔ 。tóng shí jǔ shēng bái fó yán :

,招杜罗大将,毗羯魔大将,此十二药叉大将,一一各有七千药叉,以为眷属。同时举声白佛言:

shì zūn 。wǒ děng jīn zhě méng fó wēi lì ,dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,bù fù gèng yǒu è qù zhī bù 。wǒ děng xiāng shuài

世尊。我等今者蒙佛威力,得闻世尊药师琉璃光如来名号,不复更有恶趣之怖。我等相率

,jiē tóng yī xīn ,nǎi zhì jìn xíng guī fó fǎ sēng ,shì dāng hè fù yī qiè yǒu qíng ,wéi zuò yì lì ,ráo yì ān lè 。suí yú hé děng cūn chéng guó

,皆同一心,乃至尽形归佛法僧,誓当荷负一切有情,为作义利,饶益安乐。随于何等村城国

yì ,kòng xián lín zhōng ,ruò yǒu liú bù cǐ jīng ,huò fù shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,gōng jìng gòng yǎng zhě ,wǒ děng juàn shǔ wèi hù shì

邑,空闲林中,若有流布此经,或复受持药师琉璃光如来名号,恭敬供养者,我等眷属卫护是

rén ,jiē shǐ jiě tuō yī qiè kǔ nàn ,zhū yǒu yuàn qiú ,xī lìng mǎn zú 。huò yǒu jí è qiú dù tuō zhě ,yì yīng dú sòng cǐ jīng ,yǐ wǔ sè lü

人,皆使解脱一切苦难,诸有愿求,悉令满足。或有疾厄求度脱者,亦应读诵此经,以五色缕

,jié wǒ míng zì ,dé rú yuàn yǐ ,rán hòu jiě jié 。

,结我名字,得如愿已,然后解结。

ěr shí ,shì zūn zàn zhū yào chā dà jiàng yán :shàn zāi 。shàn zāi 。dà yào chā jiāng 。rǔ děng niàn bào shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ēn dé

尔时,世尊赞诸药叉大将言:善哉。善哉。大药叉将。汝等念报世尊药师琉璃光如来恩德

zhě ,cháng yīng rú shì lì yì ān lè yī qiè yǒu qíng 。

者,常应如是利益安乐一切有情。

ěr shí ,ā nán bái fó yán :shì zūn 。dāng hé míng cǐ fǎ mén 。wǒ děng yún hé fèng chí 。

尔时,阿难白佛言:世尊。当何名此法门。我等云何奉持。

fó gào ā nán :cǐ fǎ mén míng shuō yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé ,yì míng shuō shí èr shén jiāng ráo yì yǒu qíng jié yuàn shén zhòu ,yì míng bá chú yī qiè yè zhàng ,yìng rú shì chí 。

佛告阿难:此法门名说药师琉璃光如来本愿功德,亦名说十二神将饶益有情结愿神咒,亦名拔除一切业障,应如是持。

shí bó qié fàn shuō shì yǔ yǐ 。zhū pú sà mó hē sà ,jí dà shēng wén ,guó wáng 、dà chén 、pó luó mén 、jū shì 、tiān lóng 、yào chā 、jiàn dá fù 、ā sù luò 、jiē lù tú 、jǐn nà luò 、mò hū luò qié 、rén 、fēi rén děng yī qiè dà zhòng ,wén fó suǒ shuō ,jiē dà huān xǐ ,xìn shòu fèng xíng 。

时薄伽梵说是语已。诸菩萨摩诃萨,及大声闻,国王、大臣、婆罗门、居士、天龙、药叉、揵达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人、非人等一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

首页123尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 药师经全文

  • 药师经注音

  • 药师经讲解

版权所有:药师经入门网