药师经入门网

药师经全文诵读拼音版

发布时间:2019-01-29 11:46:21作者:药师经入门网

在学习药师经时,有些师兄是初次诵读,所以对于药师经经文不是很熟悉,甚至会有不认识的字。为方便师兄能顺利读经文,下面为师兄准备了药师经全文的拼音版,这样能让师兄认识经文中的每个字,在读的时候也会更顺利。

药师经全文诵读拼音版

rú shì wǒ wén ,yì shí bó qié fàn yóu huà zhū guó ,zhì guǎng yán chéng ,zhù yuè yīn shù xià ,yǔ dà bì chú zhòng bā qiān rén jù 。pú sà mó

如是我闻,一时薄伽梵游化诸国,至广严城,住乐音树下,与大苾刍众八千人俱。菩萨摩

hē sà sān wàn liù qiān ,jí guó wáng ,dà chén ,pó luó mén ,jū shì ,tiān lóng ,yào chā ,rén fēi rén děng ,wú liàng dàzhòng 。gōng jìng wéi rào

诃萨三万六千,及国王,大臣,婆罗门,居士,天龙,药叉,人非人等,无量大众。恭敬围绕

,ér wèi shuō fǎ 。

,而为说法。

ěr shí ,màn shū shì lì fǎ wáng zǐ 。chéng fó wēi shén ,cóng zuò ér qǐ ,piān tǎn yī jiān ,yòu xī zhù dì ,xiàng bó qié fàn ,qǔ gōng hé

尔时,曼殊室利法王子。承佛威神,从座而起,偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合

zhǎng 。bái yán ,shì zūn 。wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào ,jí běn dà yuàn shū shèng gōng dé ,lìng zhū wén zhě yè zhàng xiāo chú ,wéi yù

掌。白言,世尊。惟愿演说如是相类诸佛名号,及本大愿殊胜功德,令诸闻者业障消除,为欲

lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。

利乐像法转时诸有情故。

ěr shí ,shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán 。shàn zāi shàn zāi 。màn shū shì lì ,rǔ yǐ dà bēi ,quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào ,běn

尔时,世尊赞曼殊室利童子言。善哉善哉。曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,本

yuàn gōng dé ,wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng ,lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。rǔ jīn dì tīng ,jí shàn sī wéi ,dāng wéi rǔ shuō 。

愿功德,为拔业障所缠有情,利益安乐像法转时诸有情故。汝今谛听,极善思惟,当为汝说。

màn shū shì lì yán ,wéi rán yuàn shuō 。wǒ děng lè wén 。

曼殊室利言,唯然愿说。我等乐闻。

fó gào màn shū shì lì ,dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ ,yǒu shì jiè míng jìng liú lí ,fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 。yìng

佛告曼殊室利,东方去此过十殑伽沙等佛土,有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来。应

zhèng děng jiào ,míng háng yuán mǎn ,shàn shì ,shì jiān xiè ,wú shàng shì ,tiáo yù zhàng fū ,tiān rén shī ,fó ,bó qié fàn 。màn shū shì lì ,bǐ

正等觉,明行圆满,善逝,世间解,无上士,调御丈夫,天人师,佛,薄伽梵。曼殊室利,彼

fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,běn xíng pú sà dào shí ,fā shí èr dà yuàn ,lìng zhū yǒu qíng ,suǒ qiú jiē dé 。

佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二大愿,令诸有情,所求皆得。

dì yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé ē nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí ,zìshēn guāngmíng chì rán ,zhào yào wú liàng wú shù wú biān shì jiè ,yǐ sān

第一大愿。愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明炽然,照耀无量无数无边世界,以三

shí èr dà zhàng fū xiāng ,bā shí suí xíng ,zhuāng yán qí shēn ,lìng yí qiè yǒu qíng rú wǒ wú yì 。

十二大丈夫相,八十随形,庄严其身,令一切有情如我无异。

dì èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,shēn rú liúlí ,nèiwài míng chè ,jìng wú xiá huì ,guān gmíng guǎng dà 。gōngdé wēi wēi ,

第二大愿。愿我来世得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽,光明广大。功德巍巍,

shēn shàn ān zhù 。yàn wǎng zhuāng yán ,guò yú rì yuè ,yōu míng zhòng shēng ,xī méng kāi xiǎo 。suíyì suǒ qù ,zuò zhū shìyè 。

身善安住。焰网庄严,过于日月,幽冥众生,悉蒙开晓。随意所趣,作诸事业。

dìsān dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,yǐ wú liàng wú biān zhìhuì fāng biàn ,lìng zhū yǒu qíng ,jiē dé wújìn suǒ shòu yòng wù ,mò

第三大愿。愿我来世得菩提时,以无量无边智慧方便,令诸有情,皆得无尽所受用物,莫

lìng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。

令众生有所乏少。

dì sì dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng háng xiédào zhě ,xī lìng ān zhù pú tí dào zhōng 。ruò háng shēng wén dú jiào chéng

第四大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情行邪道者,悉令安住菩提道中。若行声闻独觉乘

zhě ,jiē yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。

者,皆以大乘而安立之。

dì wǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò yǒu wú liàng wú biān yǒu qíng ,yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn háng ,yí qiè jiē lìng dé bù quē

第五大愿。愿我来世得菩提时,若有无量无边有情,于我法中修行梵行,一切皆令得不缺

jiè ,jù sān jù jiè 。shè yǒu huǐ fàn ,wén wǒ míng yǐ ,hái dé qīng jìng ,bù duò è qù 。

戒,具三聚戒。设有毁犯,闻我名已,还得清净,不堕恶趣。

dì liù dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,qí shēn xià liè ,zhū gēn bù jù ,chǒu lòu wán yú ,máng lóng yīnyǎ ,

第六大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,其身下劣,诸根不具,丑陋顽愚,盲聋喑哑,

luán bì bèi lóu ,bái lài diān kuáng ,zhǒng zhǒng bìng kǔ 。wén wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé duān zhèng xiá huì ,zhū gēn wán jù ,wú zhū jí kǔ 。

挛躄背偻,白癞颠狂,种种病苦。闻我名已,一切皆得端正黠慧,诸根完具,无诸疾苦。

dì qī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,zhòng bìng bī qiē ,wú jiù wú guī ,wú yī wú yào ,wú qīn wú jiā ,

第七大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,无亲无家,

pín qióng duō kǔ 。wǒ zhī míng hào ,yì jīng qí ěr ,zhòng bìng xī chú ,shēn xīn ān lè ,jiā shǔ zī jù ,xī jiē fēng zú ,nǎi zhì zhèng dé wú shàng

贫穷多苦。我之名号,一经其耳,众病悉除,身心安乐,家属资具,悉皆丰足,乃至证得无上

pú tí 。

菩提。

dì bā dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò yǒu nǚ rén ,wéi nǚ bǎi è zhī suǒ bī nǎo ,jí shēng yàn lí ,yuàn shě nǚ shēn ,wén

第八大愿。愿我来世得菩提时,若有女人,为女百恶之所逼恼,极生厌离,愿舍女身,闻

wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé zhuǎn nǚ chéng nán ,jù zhàng fū xiāng ,nǎizhì zhèng dé wú shàng pú tí 。

我名已,一切皆得转女成男,具丈夫相,乃至证得无上菩提。

dì jiǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,lìng zhū yǒu qíng ,chū mó juàn wǎng ,jiě tuō yí qiè wài dào chán fù 。ruò duò zhǒng zhǒng è jiàn

第九大愿。愿我来世得菩提时,令诸有情,出魔罥网,解脱一切外道缠缚。若堕种种恶见

chóu lín ,jiē dāng yǐn shè zhì yú zhèng jiàn ,jiàn lìng xiū xí zhū pú sà háng ,sù zhèng wú shàng zhèng děng pú tí 。

稠林,皆当引摄置于正见,渐令修习诸菩萨行,速证无上正等菩提。

dì shí dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,wáng fǎ suǒ lù ,shéng fù biān tà ,xì bì láo yù ,huò dāng xíng lù ,

第十大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,王法所录,绳缚鞭挞,系闭牢狱,或当刑戮,

jí yú wú liàng zāi nàn líng rǔ ,bēi chóu jiān bī ,shēn xīn shòu kǔ 。ruò wén wǒ míng ,yǐ wǒ fú dé wēi shén lì gù ,jiē dé jiě tuō yí qiè yōu kǔ。

及余无量灾难凌辱,悲愁煎逼,身心受苦。若闻我名,以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦。

dì shí yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,jī kě suǒ nǎo ,wéi qiú shí gù ,zào zhū è yè 。dé wén wǒ míng

第十一大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,饥渴所恼,为求食故,造诸恶业。得闻我名

,zhuān niàn shòu chí ,wǒ dāng xiān yǐ shàng miào yǐn shí ,bǎo zú qí shēn ,hòu yǐ fǎ wèi ,bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。

,专念受持,我当先以上妙饮食,饱足其身,后以法味,毕竟安乐而建立之。

dì shí èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,pín wú yīfū ,wén méng hán rè ,zhòu yè bī nǎo 。ruò wén wǒ míng

第十二大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,贫无衣服,蚊虻寒热,昼夜逼恼。若闻我名

,zhuān niàn shòu chí 。rúqí suǒ hǎo ,jí dé zhǒng zhǒng shàng miào yī fū ,yì dé yí qiè bǎo zhuāng yán jù ,huá mán tú xiāng ,gǔ yuè zhòng jì ,suí xīn

,专念受持。如其所好,即得种种上妙衣服,亦得一切宝庄严具,华鬘涂香,鼓乐众伎,随心

suǒ wán ,jiē lìng mǎn zú 。

所玩,皆令满足。

màn shū shì lì ,shì wéi bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,yìng ,zhèng děng jiào ,xíng pú sà dào shí ,suǒ fā shí èr wēi miào shàng yuàn。

曼殊室利,是为彼世尊药师琉璃光如来,应,正等觉,行菩萨道时,所发十二微妙上愿。

首页123尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 药师经全文

  • 药师经注音

  • 药师经讲解

版权所有:药师经入门网